Skola/Beteendeskola

Skolan är som ett micro-samhälle där eleverna lär sig mycket mer än vad som ingår i läroplanen.

Ansvaret som hamnar hos lärare och personal kan därför menas vara bredare än vad som ingår i deras yrkesroll.

Med hänsyn till denna diskrepans är det enkelt att förstå att resurserna inte räcker till och att unga kan hamna i kläm. 

Knepiga situationer uppkommer på en nästan daglig basis och beslut måste fattas som ofta uppfattas fel av elever och familj med frustration, ökad polarisering- och benägenhet till konflikt som följd. 

För skolans personal att efterfölja läroplanen pedagogiskt och samtidigt ha ett öga för viktiga signaler i elevernas beteenden krävs omfattande resurser som kanske inte finns.

Det finns mycket latent potential i att finna kanaler så att lärarnas/personalens resurser används till det de är avsedda för samtidigt som ungdomarnas personliga utveckling får det stöd som behövs. 

Vi besitter såväl kunskapen som resurserna att avlasta lärare och stödja eleverna på sätt som kan vara avgörande. 

Typexempel

Konflikter av olika slag; såväl mellan elever som inre emotionella konflikter förekommer ofta inom ett skolkontext. Så har det varit i alla tider och det är en naturlig del i ungas utveckling och identitetssökande.

Lärare och personal på skolan tvingas fatta svåra beslut som egentligen grundar sig i bristande resurser hos både skola och föräldrar.

Oavsett bakomliggande skäl tenderar dessa beslut att leda till negativa effekter hos samtliga elever som befinner sig i konfliktsituationen.

Typexempel: en elev som kränker en annan elev – kan menas leva i en svårare situation vilket blir en grund för skolans beslut att inte agera på ett sätt som kan öka de negativa omständigheter som omringar “förövaren” från början.

Det här leder ofta till att “offret” blir lidande och utan anpassat stöd. Åtgärderna som implementeras gentemot “förövaren” blir i sin tur tandlösa då inget specialanpassat stöd erbjuds här heller.

​Vi inom Beteendevetarna.com har både resurserna och kunskapen för att ge rätt stöd till samtliga parter i konflikten, men, även till skolan och till föräldrarna.

Möjligheter

“Normbrytande beteende” signalerar om en riskzon som snabbt kan eskalera.

Dessa beteendemönster kan upplevas som “normala” – men – det finns mycket värdefull information där som kan fångas upp och initiera en process som gynnar såväl barnen/ungdomarna som familjerna, skolan och samhället i övrigt. 

Skolans lärare och personal sitter i en nyckelposition när det gäller att observera hur eleverna mår och hur de beter sig. Denna psykosociala infallsvinkel tillskrivs lärarna omedvetet av såväl skola som föräldrar och av samhället.

Här skapas en knepig situation som kan omvandlas till en otroligt värdefull källa. 

Med tillgång till samarbete med professionella inom beteendevetenskap öppnas möjligheter som avlastar skolan och hjälper eleverna och familjerna signifikant.

Typiska mönster att ha utkik för är bl. a. elever som isolerar sig eller som är utagerande, skolkar, mobbar, blir mobbade m.m. Listan kan göras lång.

Samarbete

Kontakta oss för att boka en gratis konsultation. 

Close Menu